søndag 11. oktober 2009

Islam og moral


De værste uvenner kan bli de beste venner med rett intensjon

Asalamu aleikum,

Jeg leste i går et blogginnlegg fra Assad Nasir om temaet "islam og moral", og ble inspirert til å skrive en kommentar til hans uttalelser.

For det første blir jeg glad og mektig imponert hver gang høyt utdannete og godt integrerte innvandrere tør å sette islam i fokus på en positiv måte. Min generelle oppfattelse av andre "kjente" muslimer, er at de vedkjenner seg sitt "muslimske opphav", men bekrefter gang på gang å være så integrerte i norsk kultur, at de til slutt fornekter islamsk teologi og praksis. Man kan ikke være både óg, og dette oppfatter jeg som falskt og hyklersk. Som da advokat og politiker Abid Raja uttalete i moskeen under valgdebatt at "ja, vi er muslimer", mens han i avisintervju ber leserne om å slutte og oppfordre han til å be til Gud!? Forstå det den som kan? Nok om de andre - tilbake til herr Nasir.

Jeg liker godt at du etterlyser et samlingspunkt for liberal islam i Norge. Jeg, som norsk etnisk konvertitt har gått fra dør til dør i moskeer og muslimske miljøer og banket på, for å spørre om religiøst husly.

Kun masjid al-Rabita i Calmeyersgate har et adekvat tilbud til å ta i mot norske islam-interesserte;


 • De snakker norsk! 
 • De har vært her lenge nok til å forstå og være en del av norsk kultur 
 • De har drevet moske i Norge så lenge at de kjenner til alle utfordringere med å være muslim i Norge, som innvandrer eller konvertitt. 
 • De har en meget oppegående forstander som driver utstrakt frivillig arbeide for å råde og støtte de som søker hjelp og veiledning. 
 • De har høyt utdannete norske og arabiske kvinner som fungerer som undervisere/mentorer i religionsopplæringen.
Slik jeg ser forskjellen på fundamentalistisk islam og moderne islam, er mye slik Tariq Ramadan beskriver i boken "Europeisk islam". Vi må tilpasse oss dagens samfunn, landet vi bor i, miljøet vi ferdes i - men å bevare grunnstrukturen i islam. Jeg mener vi må definere sirkler av tro; hva må vi beholde og hva kan vi vanne ut? Hvor er jeg i mine sirkler? I kjernen eller litt lenger ut?

Sistnevnte er en utfordring fordi forskjellige kulturer møtes i en smeltedigel og blir "innvandrere" i Europa, og fordi det er så lett at fremmedfrykt og uvitenhet (innvandrerne i mellom) skaper økt segregering av minoriteter og blokkerer for full integrering, samtidig som det demmer opp for kulturell og religiøs konverservisme.

Det er faktisk ikke stor forskjell på kristendom og islam! Men du må kjenne din religion for å vite det! 

Norge går for å være et kristent land, men for de aller fleste medlemmene av statskirken, brukes deres medlemskap til seremonielle drop-in timer ved dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse og kanskje jul/påske. Kirken har blitt en del av vår kultur, ikke vår religion. Fordi statskirken er underlagt et offentlig budsjett og styringsverk, påvirkes også de religiøse føringene av moderne samfunnsutvikling og offentlige pålegg. Helvetet er utradert til å være en tilstand av "ikke-himmel", homofili er tvangsinnført som standard og homofile ekteskap skal godkjennes av den kristne guden i norske kirker. Javel, dem om det.

Islam har et klart og tydelig budskap - gjør som Gud ber deg om, fordi Han vil deg vel!
Alle profeter har gjennom tidene fått det samme budskapet overlevert: Ikke ha andre guder enn meg!

Moral står høyt i islam - det er faktisk hele vitsen med å være en troende! I tillegg til å adlyde Guds befaling, og Hans pålegg om hvordan samfunnet best kan struktureres, har hver og én en personlig plikt til å være bevisst sine handlinger og hvordan man oppfører seg mot andre. Omsorg, velferd, beskyttelse, tilgivelse, tålmodighet, rettferdighet, ærlighet, mildhet, kunnskapsrik og romslig er muslimsk adab (oppførsels) veiledninger.

Og så til poenget; Nasir setter likhetstegn ved å akseptere homofili, med å ikke be fem ganger om dagen. Han setter spørsmåltegn ved hvem som er en god muslim? Det kan jeg svare enkelt på: Den beste muslimen er den som er snillest med familien sin, den som kontrollerer sin tunge og sin hånd (uttalelser og gjerninger) , den som lærer seg Koranen og lærer den bort mm. Profeten ga mange uttalelser på grunnlag av hvem som var "den beste", etter hvilke prøvelser de sto i. Godhet og gudfryktighet var alltid en faktor.

Det som er helt sikkert er at Gud ser på din intensjon og dine gjerninger - det avgjør hvor god du er.

Det er klare kriterier for å være en muslim, Islams fem søyler definerer grunnmuren.

 • Tawheed (monoteismen) Trosbekjennelsen er grunnlaget for tawheed. Man må tro og mene at det bare finnes 1 Gud og leve etter dette, i tillegg at man tror fast på at Muhammad fvmh var Hans budbringer og profet.
 • Salah (den rituelle bønnen) Salah er pliktig alle muslimer, og den som ikke utfører sine bønner er ikke i en tilstand av ibæda (dyrkelse). Bønnen er seremoniell og er et jevnlig vitnesbyrd om Guds posisjon i våre liv, og vår kontinuerlige villighet til å underkaste oss Hans kjærlige omsorg. Bønnen er så viktig, at hvis du er ajour/i rute med dine bønner og er i en tilstand av renhet (uten store synder) når du dør, går du rett til Paradis, insha Allah (hvis Gud vil).
 • Sakat (velferdsskatt) Det er pliktig alle muslimer å hjelpe de fattige og trengende, alle som har formue må betale noen prosent skatt årlig til noen som behøver hjelp/mat. 
 • Hajj (pilgrimsreise) Det er pålagt alle muslimer å reise til Mekka og gjøre pilgrimsreise minst en gang i livet, om de har helse og milder til å klare dette.
 • Zaum (fasten) Alle muslimer som er friske og har helse er pålagt å faste i måneden Ramadan.
Dette er grunnkjernen i Islam. I tillegg kommer Islams trosartikler, som alle muslimer må forstå, akseptere og leve etter;


 • Allahs enhet. At det bare finnes 1 Gud og at Han er alt. Som tawheed ovenfor.
 • Koranen (Guds ord). Alle muslimer må annerkjenne at Koranen er fra Gud og uten tvil. Tolkninger skal skje og forekommer i varianter, men ingen må tvile på at budskapet er ekte. Gud har også sendt hellige skrifter før islam ble åpenbart, bla torah til jødene og to evangelier/salmer til de kristne. 
 • Profetene. Alle muslimer må godta at Gud har sendt flere profeter til folket gjennom alle tider, den første var Adam aleihi salam (fred være med ham), og den siste var Muhammad sallalahu aleihi wa selam (fred og nåde være med ham).
 • Englene. Er Guds tjenere og har ingen egen vilje, det finnes mange forskjellige engler med beskyttende og ivaretagende oppgaver.
 • Dommedag. Alle muslimer må tro at det finnes en oppgjørets time og vi streber for å korrigere vår balanse med gode gjerninger mot våre synder.
 • Qadr/skjebnen og evig liv. Alle som bekjenner seg til islam må godta at skjebnen er forutbestemt og beordret av Gud. Vi må godta våre liv og våre prøvelser slik de er pålagt oss, og valgt for oss. Alle muslimer må tro at det finnes et evig liv etter livet har på jorden, og at Guds vilje er at vi skal få Paradis og nyte et godt evig liv, når vi bruker vår gode vilje og gjør så godt vi kan.
Utover dette, kan man nesten gjøre som man vil :-). Her vil kultur, tradisjon, tolkninger og samfunnsstrukturer sette dagsorden for hvordan islam skal leves.

Utfra islams kilder har man funnet frem til islamsk lovgivning, som fungerer som rettsbok og veileder, bl.a i saker om det daglige livet.

Sharia er ikke en grusomhet fra helvete, slik man kan tro hvis man ser hva som skjer i såkalte "muslimske land", men det er en veileder ut fra Guds vilje. 

Dessverre er ikke alltid forvalterne av Guds ord, med riktig intensjon og nødvendig åndelig nivå, som i Iran. Sharia har klare retningslinjer for tolkning, som Koran, sunnah (profetens tradisjon), Ijma (konsensus om tolkning) og Qiyas (analoge tolkninger).

Et eksempel kan være at det er lov for å muslimer å ta hostesaft medisin med alkohol i, hvis legen mener dette er absolutt nødvendig. Det er i utgangspunktet forbudt for muslimer å innta alkohol, men det er fordi beruselse ses på som en trussel mot religiøs praktisering. Ingen blir full av å ta hostesaft i foreskrevne doser, derfor er det ingen synd for en syk muslim å drikke Cosylan.

Alle andre spørsmål en muslim står ovenfor i dagliglivet blir en individuell vurdering.
Om jeg klarer å be fem ganger om dagen, om jeg velger å gå med hijab, om jeg gir mat eller penger til min fattige nabo, om jeg  viser tålmodighet når jeg har vondt for det - er opp til meg. Det er min religiøse motivasjon som gir meg styrke.

Jeg anser meg selv som en moderne muslim. Jeg bruker ikke ordet liberal, fordi jeg i flere debatter ser at liberal likestilles med kirkens liberaliserings utvikling. For meg er det rystende hvor lite kirkens praksis har med Guds ord å gjøre, og også en av hovedgrunnene til at jeg forlot statskirken selv og dro ut på åndelig shopping i minoritetskulturer.

Jeg vil gjerne delta, starte, samarbeide, jobbe for et fellesskap av moderne muslimer, som ønsker å favne islamsk vakre kjerne med det moderne samfunnets sivilisasjon, velferd og fredsprinsipper. Jeg er overbevist om at det er veien å gå.

Som jeg ofte sier; vi må gå i profetens fotspor, ikke i skoene hans!

Allahu Aleem! (Gud er den Allvitende).


Hvor langt ut blir ringene stille vann?

Ingen kommentarer: