mandag 5. april 2010

Vold

Den siste uka har det pågått en debatt i media, over blogg og facebook - om vold i islam. Det er ingen ny diskusjon, men liksom før viker svarene som gis stort, og ingen blir helt klok på hva muslimene mener eller hva som egentlig er lov.

Stridens kjerne er rettet rundt spørsmålet; "Har en mann lov til å bruke vold mot sin kone?"

Før jeg forteller deg hva jeg tror, med grunnlag i kilder og tolkninger, vil jeg fortelle deg litt om voldens historie og kultur. Så lenge det har funnets mennesker, har det eksistert vold. Jeg snakker i denne om gang om fysisk vold, definerert som "fysisk makt påført et menneske av et eller flere andre, gjennom smertefull, truende eller skadende handling påført offerets kropp".

Psykisk og seksualisert vold er egne tema for seg selv, men inngår klart i voldsdefinisjonen "påføre skade på kropp, sjel eller ånd". Åndelig vold kan være å misbruke religion til egen nytte eller som makt- og hersketeknikk for å oppnå egen vinning, på bekostning av et eller flere andre mennesker.

Volden utspilles fra menneskelige emosjoner. Sult er en følelse som driver mennesker til å utøve vold mot dyr, for å drepe dem til mat. Når vold rettes mot andre mennesker er motivasjonen ofte kontroll og makt, hevn eller ønske om å skade. Fysisk vold mot et annet menneske har aldri noe annet formål enn å oppnå fryktbasert kontroll, oppmerksomhet, makt eller disiplin. Ønsket om å ta makt eller ikke tape ære, har endt i utallige voldshandlinger mot andre individ, alt fra slosskamper mellom likestillede, til å skade eller ta livet av menn, kvinner og barn. Vold er ikke en bra ting, men brukes til i dag over store deler av verden, som rettesnor for barneoppdragelse, kontroll mellom familemedlemmer, partnere og som korreksjon- og straffeteknikk. Dessverre..

De første menneskene døde stort sett av vold, noe arkeologien avdekker. Samfunnet var barbarisk og den sterkestes rett gjaldt. Primærsamfunnene ble ledet av sterke ledere, som ofte kriget om makt, land, ressurser og ære. Med sivilisasjon og samfunnsutvikling, renessanse og demokratiske samfunnsstrukturer, har også antivolds bølgen vokst frem. Voldens makt og skadevirkninger har kommet frem, og det er i dag allmenn viten i vår del av verden at vold sårer, skader og ødelegger mennesker. Vi ønsker en annen kommunikasjonsform enn makt- og kontrollbasert vold. Vårt frie samfunn har avlet begrep som dialog, ytringsfrihet, personlige individuelle rettigheter, straffelover og rettssikkerhet. Nå skal jeg ikke påstå at det er Norge som har funnet opp disse godene, for vi ser at Islams åpenbaring innførte mange revolusjonerende nye rettigheter for samfunnets svakeste, men dessverre har ikke disse skattene blitt videreført i store deler av verden-selv der muslimene har hatt makta.

Vikingene var svært voldelige, og skandinaviske gener er ikke mindre aggressive enn asiatiske. Det foregår dessverre mye mer vold i de tusen hjem i vårt land, enn det vi skulle ønske oss, og det som er en politisk målsetning. Kvinner mishandles (og menn), drepes og barn likeså. Det foregår sjalusivold, kontrollvold og hevnvold. Det er ikke nok at det står nedskrevet i Norges lover, at vold er forbudt og straffbart.

Gud sendte Moses r.a. steintavnler med ti bud. Det femte bud stadfester "Du skal ikke slå ihjel".
Islam er enda tydeligere; det er forbudt å skade et annet menneske eller noe av Allah swt skaperverk, og hvis du dreper et annet menneske, er det som du har drept hele menneskeheten. Vold er kun tillatt i selvforsvar, i krig og som avstraffelser avsagt av en dommer. Den milde, tilgivende vei er oppfordret. Tolmodighet, rettferdighet, toleranse og nestekjærlighet - er hvordan den troende skal omgås sine medmennesker.

Så hvordan har det seg at Koranen nevner spesifikt at en mann som har rettigheter over sin kone, kan ty til vold? Før jeg svarer helt konkret, vil jeg ta deg tilbake i tid 1400 år. En manns ære skulle og måtte forsvares, ellers ville han bli en narr i samfunnet. Før islams åpenbaring, levde folk stort sett slik de ville. Sterke menn tok seg til rette og gjorde hva de ville, slo, voldtok, mishandlet og drepte, hvis de fant det for godt. De svakeste hadde ingen beskyttere, og mange kvinner og barn led grusomme liv. En manns status i samfunnet var som en hersker. Han forvaltet sin eiendom og sin familie, han var lederen som tok avgjørelser, og som også satt med det meste ansvaret. Han var avhengig av en lojal familie, spesielt hans kone/koner: som fødte hans barn og forvaltet hans gods og  formue. Var hans kone ulydig, utro eller bedragersk, ville hele hans imperium stå for fall, noe som medførte skam, sult og sosial ekskludering. Den sanne død. Ikke bare for én mann, men kanskje for en hel stamme.

Gud slår fast i Koranen at menn er kvinners overhode, på grunn av den økonomiske byrde de bærer. I dagens samfunn kan vi godt diskutere om likestillingen bør være en 60/40 balanse, når begge kanskje tjener like mye og bidrar til å forvalte familen på likere grunnlag enn før i tiden. Gud har gjennom Koranen gitt mannen råderett over familien. Akkurat hvorfor vet vi ikke, men det vil tolkes som naturlig ut fra tid og sted av Koranens åpenbaring, og våre biologiske forskjeller. Det betyr ikke at ikke kvinner kan være familiens forvalter ved behov, noe hun faktisk er pålagt i sin manns fravær. Hans rett til å disiplinere en kone som volder familie/huset/samfunnet stor skade i sine gjeringer er som følger;

  1. Snakk henne til rette, veiled og hjelp henne til å ta til fornuft.
  2. Avstå fra å sove med henne (i betydningen seksuelt samvær inkludert) og
  3. Disipliner henne med fysisk makt hvis pkt 1. og 2. ikke har ført til endring.
  4. Fungerer ingen av overstående; skill deg fra henne og send henne vekk.
Enkelte ultra-ortodokse "lærde" har tolket dette til at mannen har lov og rett til å yte vold mot sin kone, og noen mener å ha definert hvordan denne volden skal påføres; ikke i ansiktet, ikke gi blåmerker, ikke foran barna, ikke slå i sinne osv.

Men siden Koranen ikke kom uten forklaring, så går vi til profetens eksempel og ser hva han sa og gjorde.
  1. Profeten Muhammad (Guds fred og nåde være med ham) slo ALDRI sine koner eller barn. Sunnah betyr å følge hans forklaring og eksempel til punkt og prikke. Når han ikke slo, betyr det at ingen muslimer bør bryte hans tradisjon med å avstå fra voldskontroll i familien.
  2. På forespørsel om Koranverset svarte han: den som ikke har klart å løse konflikten med første eller andre foreslåtte metode, kan bruke en miswak til å disiplinere henne med. En miswak er en tannbørse av tre. Eksempelet viser hvordan han veileder muslimene vekk fra voldsbruk.
  3. Profeten nevnte flere ganger at den beste muslimen, var han som var best mot sin kone og sin familie. Like så nevnte han at den beste kvinnen var den som utførte sin bønn og adlyd sin mann.
  4. Profeten lærte oss hvordan vi er påvirket av Shaytan/Satan når vi blir sinte og ba oss ikke handle eller ta avgjørelser i raseri. Vi lærte teknikker for å roe sinnet. Vaske ansiktet, sitte, ligge etc
Dessverre foregår det utstragt voldsbruk over hele verden, selv i dag. Det har blitt begrenset gjennom rettsvern og debatt om voldens skadevirkninger, men det foregår fortsatt mye skjult vold og mørketallene er antatt enorme. Gud har oppfordret oss til å avstå fra voldsbruk. Koranen har pålagt oss å være gode mennesker, og profeten kaller det en stor hellig krig å kontrollere sitt ego.

Ingen kan si at noe er haram/ulovlig uten at det står skrevet. Derfor kan vi dessverre ikke si at vold mot koner er haram når det gjelder disiplinering. Det står ikke ordrett i dette spesifike verset, selv om vi andre steder finner forbud mot å skade. Det står derimot; bruk hodet, bruk tid, bruk løsningsfokus, ikke handle i sinne, bruk tilgivelse og bruk hjertet. Implisitt; Gud misliker vold, unngå det!


Europeisk fatwaråd (European council for Fatwah and research) har gitt denne fatwaen (råd) om emnet; 


http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=282

Det viktigste avsnittet kan på norsk oversettes til;
På grunn av alvoret i dette, mener rådet at alle former og typer for vold (fysisk, psykisk, seksuell og økonmisk) i familien er frarådet i islam. Det er ikke lov å begå den, etter de bevisene som viser at det er haram å skade/plage/være urettferdig generelt, og sælig innen familien som er ment å bygges på kjærlighet og fred.

Nå må dagens muslimer jobbe videre for at volden skal opphøre på alle nivå. Vi ønsker ikke vold som kontroll, makt og disiplin. I noen kulturer forstås respekt som frykt, og den som er aggressiv skaper mye frykt. Men ekte respekt får han ikke før han viser seg "stor" som gudfryktig (taqwah), ydmyk, troende, klok og kjærlig. 

Den som slår er den mest utålmodige, minst ydmyke, har det største egoet (nafs) og det letteste byttet for Satan. Den som slår er ikke en venn av Guds veiledning eller profetens eksempel.

Unngå vold for enhver pris og hjelp dine medmennesker som blir utsatt for eller truet med vold. Våg å snakk om det og si NEI til vold! Våg og bry deg om dine søstre som mishandles og kues med knyttnevnen som våpen.

Islam har vist oss en annen vei - nemlig fredens vei. La hawla wa le koate ille bille.
La ilaha ill Allah, Muhammedan rasool Allah. 
(Det finnes ingen kraft eller styrke større enn Allah. 
Det finnes ingen annen Gud enn Allah, og Mohammed var hans sendebud.)


3 kommentarer:

Gaute sa...

Hmm... kan ikke si jeg ble veldig mye klokere av dette innlegget.

Er vold mot kvinner godtatt i Islam eller ikke? Det burde være et enkelt ja/nei spørsmål.

Jeg har også en snikende følelse av at man her legger opp til en fortolkning av at sånn var det før pga bla bla, men sånn er det ikke i dagens samfunn.

Hvilket er en helt grei forklaring i og for seg, men det sparker på en måte beina under andre rariteter i Islam som islamske autoriteter kaller "religiøs plikt" fordi det står skrevet.

Kan man velge og vrake

Valgerd sa...

Hei Gaute!
Som du sikket vet er det mye her i livet som ikke er ja eller nei spørsmål. For å svare enkelt vil jeg si; NEI, det er ikke lov med vold mot kvinner i islam. Den lange forklaringen ser du ovenfor.
Takk for at du leser og kommenterer!
Ha en riktig fin dag!

lederen sa...

Assalam aleikum

Veldig god og nyttig blogg lillesøster.
Du nevnte på slutten at Vå kjære profet(saaw)aldri slå sine eller brukte vold mot dem.Mohammed var jo Quranen som gikk på jorda.Alle som tilhører denne ummah er forpliktet til å følge profetens eksempel.
M.B.