onsdag 22. desember 2010

Svar til Amundsen og Tybring-Gjeddes debattinnlegg i Aftenposten 21.12.10

Jeg leste nettopp innlegget til de to Frp politikerne i dagens Aftenposten og sitter stum av sjokk. Innvendig velter det seg et raseri som presser på tårene. Det er ingen hemmelighet at min politiske lojalitet ligger langt fra blåbrunt, men at en seriøs avis som Aftenposten setter på trykk slike holdninger og uttalelser, er for meg et stort mysterium. Hvor ble det av Pressens faglige utvalg og vær varsom plakaten?

Innlegget gjennomsyres av islamofobisk hat og en nedlatenhet mot annerledeshet. Overskriften "bryt faste mønstre" viser at forfatterne ikke forstår omfanget og alvorlighetsgraden av deres "råd til innvandrerforeldre". La oss slå én ting fast Amundsen og Tybring-Gjedde; integrering betyr ikke å bli kulturelt eller etnisk norsk. Integrering handler om å bli kjent med norsk språk, samfunnsstrukturer og skaffe seg sosial og praktisk kompetanse til å være selvforsynt, på lik linje med etnisk norske borgere - til å leve og fungere godt i Norge. Frp har alltid misbrukt ordet integrering for å klage på innvandrere i flere generasjonsledd, og de blir visstnok aldri norske nok før de har fjernet en så stor del av sin etniske, kulturelle eller religiøse bakgrunn, ting som potensielt kan skape uenighet, forskjeller eller "ubehag" for nordmenn som nekter å favne om annerledeshet og globalt mangfold. De snakker vakkert om "demokratiets humanistiske frihetsverdier", men kan tydeligvis ikke redegjøre for den reelle betydningen av begrepet. Demokratiets humanistiske frihetsverdi er nemlig å få lov å være den du er, og bli møtt med respekt og menneskeverd i enhver sammenheng, på tross av hudfarge, kulturell tilhørighet eller trossyn.

Det stilles en del spørsmål om islam i artikkelens innledning, og i kjent Frp stil spilles det på frykt. Jeg skal svare på de spørsmålene, så hvis det er vilje til å kjenne sannheten om islam, har dere fått en sjans i det minste. For det første, selvmordsbomberen i Stockholm - Abdulwahab, er ingen representant for islam. Hva han gjorde var helt feil, og et resultat av personlig frustrasjon over verdens politiske situasjon. I tillegg var mannens utstabile psyke påvirket av terrorgruppers misbruk av Guds budskap, for å tjene politiske kamper, fremfor religiøse. Mannen ble beskrevet som en oppvigler og uønsket i moskeer. Det er ikke lett å stenge døren til Guds hus for et menneske, men når noen opptrer høyt urespektablet og farlig, ble vedkommende altså nektet adgang. Dette beviser igjen at bombemannen ikke uttalte seg eller handlet på vegne av muslimene, men kun for egen regning. Han representerte på ingen måte islam, slik Gud har åpenbart troen for våre profeter.

Når Amundsen/Tybring-Gjedde spør "hva det er med islam som gjør at et økende antall muslimer er villig til å sprenge seg selv i luften", er svaret at det ikke har noe med islam å gjøre i det hele tatt. Radikalisme og religiøst misbruk er et resultat av langvarig undertrykking, mobbing og en urettferdig verdenspolitikk på både det internasjonale og det lokale plan - spesielt rettet mot muslimene. Et stadig økende antall ungdom oppdager at den "demokratiske humanistiske frihetsverdien" ikke gjelder dem, men bare alle andre som marsjerer i takt med vestens frihetstanke. Som forøvrig er en meget begrenset form for frihet, for retten til å handle fritt gjelder bare for handlinger som er i samsvar med fellesskapet og majoritetens verdisyn. Dette er et svært urettferdig og urimelig krav, som i tillegg til andre sosiale problemer som fattigdom, arbeidsledighet, krig, diskriminering, rasisme og utrygghet skaper en sterk vekst av anti-holdninger. Muslimsk ungdom vil ha verdier, de vil ha moral, de vil ha rettferdighet, de vil ha likhet for alle og de vil ha tilbake et samfunn der det står respekt av ordet "Gud". Langt fra det vingeklipte, ukristelige Norge vi kjenner i dag. De gamle, gode norske verdiene har forsvunnet i etterkrigstidens økonomiske vekst, og luksus har fjernet folks samvittighet og moral, nærmest kirurgisk.
At enkelte ungdommer som opplever stor frustrasjon ønsker å sloss for noe de tror på, er ikke nytt i verdenshistorien. Det som er farlig er at politikere som ikke forstår at det er slike utspill som kaster bensin på bålet, det er sånne som dere som rekrutterer medlemmer til hellig-krig-camp. Politiske aktivister som misbruker religion til å tolke "krig" på en religiøs måte, som i å bli angrepet for sin tro og sin tilhørighet, fremmer islams regler om hellig krig. Men det finnes ikke noe hellig over nasjonale og økonomiske kriger som utspilles i dag, derfor er selvmordsbombere og andre terrorister på ville veier, teologisk sett.

Selvfølgelig er det ikke islam at muslimer skal skade eller drepe uskyldige. Vi som vet det jobber også konstant med å veilede de rasende unge som ønsker å se blodet renne. Over én milliard muslimer er fredelige, omsorgsfulle og moralske rollemodeller i samfunnet. Dere velger å henge ut én bombemann og tegne et bilde av situasjonen som ikke stemmer med virkeligheten.
Det er ikke Koranen som fremkaller hat, det er sosial og økonomisk urettferdighet på alle plan i livet, år etter år med diskriminering, forfølgelse og latterliggjøring. Koranen er vår medisin mot hatet, og Gud lærer oss at skjebnen er skrevet. Livet er en test. Istedenfor å sette opp en mur mellom muslimer og innvandrere og nordmenn, så vær heller åpne for hvilke fantastiske muligheter vi har når vi jobber sammen om ting? Hvor mange muslimer utgjør ikke en formidabel forskjell i samfunnet ved å gi økonomiske almisser, drive frivillighetsarbeide, forebyggende arbeid mot kriminalitet, meglingsråd, aktivitetstilbud for barn og ungdom? Hvor mange muslimer er ikke i arbeid og opprettholder en hjørnesten av Norges praktiske, yrkesrettede arbeid? Hvor mange muslimer sier aldri et ord, og lager ikke problemer for noen som helst? Statistikken sier at de aller fleste av Norges 150 000 muslimer gjør nettopp det, intererer seg raskt og fungerer selvforsynt.

Dere spør hvordan dere skal drive dialog? Et tips kan være å lære seg å lytte. Holdninger om at velferden og sosiale ordninger er "våre", som om innvandrere var ransmenn, skaper ingen gjensidighet eller grobunn for dialog. De jobber også, de betaler også skatt, vår velferd er alles velferd, ikke bare de etnisk norske sin.

Hver gang Frp snakker om islam skrikes det høyt om sharia, islamsk lovgivning, eller Guds lover, nevnt i Koranen. Det finnes ikke én eneste muslim i Norge som praktiserer sharia lov i Norge, nettopp fordi kongeriket Norge har sine egne lover. Religiøs praksis og kulturell tradisjon, skal ikke blandes sammen med juridiske begrep. Hva som praktiseres i Saudi-Arabia, kan ikke norske muslimer stå skolerett å svare for. Der fungerer ting annerledes enn i Norge, og som kjent er det mange muslimer som søker asyl for å beskyttes mot regimer som ikke bygger på demokrati og det frie valg. Det er urimelig retorikk å krenke religiøs teologi og troende, og samtidig si at man støtter demokratisk humanistisk frihet.

Når artikkelforfatterne ber innvandrerne om å "være villige til å ofre kulturell og religiøs praksis som bryter med de frihetsverdiene som muliggjør vårt samfunns vekst, velstand og velferd" kan man stille seg spørsmålet om hvor høy prisen skal være for integrering? Du skal ikke være den du var før du kom til Norge, og du må skjule deler av din religion, som ikke fremmer fellesskapets velferd? Dette er en uttalelse som diskriminerer og krenker andre mennesker, og jeg vil ha meg frabedt slike fascistiske tankemåter. I vekst, velstand og velferd ligger implisitt økonomisk selvforsørgelse, som igjen betyr å snakke norsk godt nok for skole, yrkesutdannelse og klare seg i arbeid. Islam legger ingen begrensninger for dette. Heller tvert i mot, islam oppfordrer til økt kunnskap, deltagelse i arbeidslivet og bidrag til fellesskapet. At alle skal engasjere seg i samfunnet ved å hjelpe og støtte foreldreløse barn, kvinner, enker, handicappede, gamle, ensomme, fattige. Her er islam et banebrytende ideal fra middelalderen. Ingen innvandrere eller muslimer sier nei til å tjene egne penger, viderebygge samfunnet eller delta i velferden. Frp påstår implisitt at enklete har som mål å motta stønadspenger uten å gjøre en egeninnsats, og at de er uvillige til å fungere i det norske samfunnet. Hvilke bevis har de for slike diskriminerende påstander? Skal slike beskyldninger få lov å hangle fritt år etter år, til media og nordmenn uten bedre vitende tror på løgnene? Nei, de må tilbakevises og benektes.

At enkelte ikke kommer i arbeid eller klarer å leve av egen inntekt skyldes mange varierende årsaker, alt annet uvilje. Når det kommer en analfabet flyktning fra landsbygda i Somalia eller Pakistan til Gardermoen, kan man ikke forvente at han er på NAV og søker jobb mandag morgen. Introduksjonskursene og IMDI har vist at integrering starter med å tilrettelegge for selvhjelp, motivasjon og mestring, fremfor å stille krav som mottager ikke evner å forstå omfanget av. Stadig flere innvandrere snakker raskere norsk, stadig flere tar høyere utdannelse, stadig flere er i jobb, stadig fler deltar på typiske norske arenaer som borettslagsmøte, FAU, korps og idrettslag. Men å kreve at de skal fornorskes til den grad at deres kulturelle og religiøse tilhørighet skal utvannes, er en vanvittig uttalelse.

At noen muslimske kvinner ønsker å dekke seg til eller å arbeide i hjemmet, må være et personlig, fritt valg. Det er ikke nødvendigvis den norske oppskriften på famileliv som har vist seg å fungere best.
At det fortsatt finnes mennesker i Norge som er opptatt av moral, å beskytte barna sine mot overgrep og kriminalitet og å verne om sin familie er en bra ting. Her kunne nordmenn tatt seg et kurs eller to i anti-egoisme og storfamilieomsorg. Av de 10 rådene til innvandrerfamilier, kan jeg si at to av dem er relevante; engasjer deg i ditt barns skolehverdag og vær aktiv i nærmiljøet. Men vent litt, er etniske norske foreldre så flinke til dette da? Hvorfor skal innvandrerne henges ut som taperne? Vi vet at de fattigste og sosialt dårligst stilte sliter med flere utfordringer, men igjen blir det urimelig å kreve at alt skal gjøres etter en "norsk fasit", og innvandrere er virkelig ikke en unison gruppe.

De andre rådene er både krenkende og misvisende, som f.eks råd nr 1; snakk norsk hjemme. Alle lærere og språkforskere oppfordrer foreldre til å bruke morsmål i hjemmet og at barn ikke har problemer med å være to- eller flerspråklige. Deres språk og kunnskapsutvikling vil gå raskere om de snakker morsmål med sine foreldre, enn om de skal snakke norsk på lavere nivå med dem.

Å be noen om å ikke sende barna sine til Koranskole er det frekkeste jeg har hørt og lest noensinne. Det er grunnlovfestet religionsfrihet i Norge, og når oppfordret dere foreldre til å ikke sende barna sine til søndagsskole eller bønnemøte i kristne meningheter? Her går dere alt for langt i deres kritikk, og jeg mener dette er et grovt overtramp.

"Frigjør døtrene deres" med oppfordring om "å slippe dem fri i det norske samfunnet, ikke legg religiøse restriksjoner eller begrensninger på deres bevegelsesfrihet". Jeg håper virkelig ingen følger disse rådene, ellers må barnevernet på banen umiddelbart. Alle foreldre har rett, ansvar og plikt til å ivareta sine barn og gi dem omsorg etter beste evne. Å sende barna ut av døra på lykke og fromme uten noen form for veiledning og overføring av hjemmets verdisyn, vil være galskap. Da vil barna være overlatt til seg selv, og mat for ulver.

Alle som har døpt sitt barn i statskirken har i samtale med presten diskutert hvilke retningslinjer foreldre og faddere skal ha for religionsopplæringen til barnet. På samme måte som andre religiøse eller troende, anbefales det å beskytte og ivareta det sårbare barnet og trygge deres vekst og fremtid på beste måte. Frp oppfordrer en muslimsk far til å sende sin datter halvnaken på diskotek for å bli integrert. Oppfordre til fri sex, og testing av alkohol og stoffer. "Bare gjør det som alle andre andre gjør du". Men hvem vinner på det? Ser ikke Frp at norske foreldre sloss mot ukultur og umoral hver eneste dag, at barn og ungdom i dag er i krise pga et kynisk, kommersielt forbrukersamfunn, hvor menneskeverdet nærmest har gått i glemmeboka?

Ser dere virkelig ikke at innvandrerne og muslimene spesielt er en ressurs for Norge? At et mangfoldig, fargerikt land hvor debatt, dialog og forskjeller skaper kontraster, nytenkning og spennende utvikling. At innvandrerne er ferdig med å vandre og har slått røtter her. At Norge er like mye vårt nå, og at nye mennesker for all tid vil vandre rundt på jorden over landegrenser, for ingen er skapt "norsk" eller "somalsk", vi er skapt som mennesker for å leve i fellesskap og samhandling.

Jeg syns dere skylder noen veldig flotte mennesker en stor unnskyldning.

32 kommentarer:

Arne Reidar Hæåk sa...

Jeg er helt enig med deg. Anundsen og Tybring-Gjeddes innlegg er gjennomsyret av islamofobi og rådene deres bruter delvis med religionsfriheten. Jeg mener at vi skal ta imot våre nye landsmenn med åpne armer uavhengig av religiøs tilhørighet. Utgangspunktet for dialog må være toleranse. Med det som utgangspunkt er det ikke noe problem at vi er uenige på en del områder.

Julia sa...

Nå står jeg sikkert like langt fra FrP som deg, men jeg synes du er uærlig i dine kommentarer til de 10 punktene Valgerd (resten av teksten kan vi nok være mye enig om).

Du sier at muslimsk ungdom er for likhet for alle. Javel? Det betyr at de ønsker at også homofile skal ha et rett til et lovlig sexliv med den de er glade i. Det betyr at de ønsker at muslimske kvinner skal kunne gifte seg med ikke-muslimer i like stor grad som muslimske menn kan. Jeg tviler sterkt på at du er ærlig når du påstår det der.

Du skriver så vakkert om mangfold, men ser ut til å glemme at det er nettopp det sekulære samfunnet du rakker ned på som er den beste garantisten for eksistensen til samfunn preget at et mylder av religioner, etnisiteter, legninger og kulturuttrykk. Islam derimot etterstreber konformitet....folk skal ha en religion, en legning, gå kledt ganske så likt, kulturliv skal holdes i tømme. Ta en titt på samfunn preget av islam og sammenlign de med vest-europeiske samfunn. Bare sammenlign muslikkliv og kunst og kulturliv generelt her med det i iran og saudi-arabia og somalia. Sammenlign antall religioner som vokser og trives.

Og til sist: hvordan blir 'frigjør døttrene dine' til 'la de drikke seg fulle'? Det handler om at jenter i mange muslimske miljøer ikke har samme sosial frihet som gutter, men jeg ser deg aldri skrive om slikt.

Magne D. Antonsen sa...

Hei, jeg heter Magne og jobber i VG Nett. Nå har jeg lagt innlegget ditt på Lesernes VG, nederst på VG-forsiden :-) Til alle som vil lese kronikken det vises til her, så ligger den hos Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3959387.ece

Anonym sa...

Problemet ligger i at ingen av partene har særlig rett. På linje med midtøsten-konflikten mellom Israel og Palestina, så holder begge parter fast på sine holdninger slik som fan av et fotball-lag, gjør.
Hudfarge, annerledes bakgrunn skal selvfølgelig ikke skape frykt hos noen. I så fall er det rasisme.
Men å mangle mot til å stå tydelig frem å si at visse elementer godtar vi ikke med kristendommen og vi vil heller ikke godta lignende elementer av Islam, kan på sikt vise seg å være like destruktuvt.

Morten,Oslo.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Iruleusuck sa...

Ligger personlig et godt stykke ut på høyresiden, men det frp driver med blir bare idioti. Jeg skjønner godt at du blir lei deg. Det er ikke alle nordmenn som er livredde for muslimer eller ikke-etniske nordmenn eller hva som er det politisk korrekte å kalle det nå.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Salaam Aleikum

Et fantastisk bra innlegg som her håper riktig mange kommer til å lese og gjøre sine tanker om. Håper spesielt FRP'ere og Tybring-Gjedde leser dette og tar lærdom.

Wa-salaam
Hege Hana

Anonym sa...

Takk, Flott skrevet. Endelig noen som vaager aa staa frem.

yosraz sa...

Å snakke norsk hjemme er sikkert en positiv ting, men forskning viser at barn med innvandrerbakgrunn i mange tilfeller har et rikere begrepsinnhold omkring artefaktene. Man har et ords betydning gjerne på morsmålet, norsk og engelsk. Videre kan man klart se at de ungdommene som har foreldre som snakker dårlig norsk er ofte de som tar seg høyere utdannelse.

Nei, herrene Amundsen og Tybring-Gjedde har en solidf skivebom her. Sannheten er, og jeg driver ikke med oppvigleri, at det vil alltid være noen som vil fortelle en innvandrer hvor han egentlig kommer fra. Den personen kan ha oppgitt alt og til og med sitt private selv for å bli godtatt. Men en eller annen vil alltid fortelle han hvor han kommer fra.

Det er med økt bevissthet at jeg innser det faktum at inntil man ikke er kjent med seg selv så vil man heller ikke klare å forstå andre ting. Den dagen man innser forskjellene og på bakgrunn av disse klarer å pense seg inn på likevekt, er da integrering kan skje.

For å si det på en annen måte som en fikk høre en gang da man var kjempeglad på nasjonaldagen, 17. mai:

"En hund som blir født i en stall er ikke en hest av den grunn".

Anonym sa...

veldig bra skrevet av blogger. du får fram det ,norskmuslimske ungdommer ,går gjennom hver dag,år etter år med diskrimering . frp vil bare ikke ødlegge samfunnet,deele vil vrake hele norges formue,som vi muslimer har vært med å bygget. selv er jeg dritt lei frp stadig ,snakker dritt om muslimer.kommer aldri til å velge frp.

Anonym sa...

Velg bra skrevet Valgerd!

Har jo aldri tatt verken nær av det,eller seriøst,det som kommer fra frp. Liker ikke engang å skrive "frp" med store bokstaver.
For de er småelige til sinns, i hjertet og moralsk. Litt for drøyt å ta disse seriøst.
Men virker litt skremmende når av og til
meningsmålinegene går litt i deres favør eller når seriøse og profesjonelle medie aktører, som Afteposten, låner sin "rampe" for frp-skyts (propaganda. Fremmedfrykt er det eneste som de klarer å utnytte til sin fordel.
Episoden i Stockholm var m.a.o gullverdt for frp! De er de eneste som har "vunnet" noe på det.

Bombetrussel-lappen som ble funnet på toget idag, er enda en joker for frp. Om det var en frp-tosk som sto bak dette, vil ikke være forundrende for meg.

Ha en riktig god jul!

WebhotellPrat.no sa...

Nå er jeg selv agnostiker og ønsker et sekulært samfunn, men jeg ønsker heller ikke å påtvinge noen mitt verdenssyn.


Jeg mener at vi har religionsfrihet, og dermed kan ingen fortelle andre hva de skal tro.

Anonym sa...

Er også enig i det meste i dette innlegget.
Men når du skriver at ingen i Norge følger sharia, fordi norsk lov gjelder, så kan dette fort oppfattes som som en halvsannhet som igjen kan åpne opp for å si at "muslimene bare lurer oss, med slike utsagn".
Selv om dette i stor grad er sant er det ikke til å komme unna at islamske retningslinjer legger føringer på for eksempel familieliv. Et ekspempel er jo når et muslimsk par skilles i henhold til norsk lov, men ikke gjennom islamsk lov, slik at kvinner kan stå der som fortsatt gift i følge islamsk skikk.
Jeg vet ikke hvor utbredt dette er lenger, men det har uten tvil vært et fenomen.

Poenget mitt er at man ikke bare kan si at muslimer kun følger norsk lov, når andre tradisjoner også spiller inn. På godt og ondt finnes det en kulturell bagasje som ikke kan ignoreres, men selvfølgelig ikke heller burde svartmales.

Som sagt enig i innlegget, men når en meningsmotstander leser dette vil han/hun tenke at dette er noe tull, som prøver å glatte over de reelle problemstillingene.

Anonym sa...

Akkurat som jeg tenkte ,jævla kommunist svin ikke print kommentarer med andre meninger enn deg selv. skal bli digg å bli kvittt dere ved neste valg ....Men jeg ser jo at du er dame så du får jo goder ved denna innvandringen men litt anderledes for oss gutta

Anonym sa...

Makan til ynkelig og naivt venstrevridd søppel! Du fremstår jo som islamistens beste venn, det er patetisk! Og Norge har faktisk en STATSreligion, kristendommen! Så lenge dette fortsetter å være et faktum har vi ingen absolutt religionsfrihet her i landet.

Anonym sa...

takk for et fint innlegg :-)

Andre sa...

Helt enig med deg! Amundsen og Tybring-Gjedde representerer et absolutt lavmål. Utrolig hva de to klarer å lire ut av seg.

Anonym sa...

Thumbs up!
Veldig godt skrevet!

Per-Einar sa...

Synd at FRP skal være det innvandrere møter.
FRP har selvsagt noen poenger de også, men ispedd rasisme så blir det temmelig uspiselig.

Vi må prioritere å få innvandrere i arbeid fra dag en. Man kan ikke passivisere folk som kommer fra en annen kultur og så vekke de til arbeidsinnsats noen år etterpå.

Det skuffer meg når innvandrere ikke greier å lære seg brukbar norsk på 4-5år.
På den annen side, så ser man at barna suger til seg språk og andre positive ferdigheter som svamper.

Det er derfor godt håp for positiv utvikling av det norske samfunnet slik jeg ser det.

freddystangnes sa...

Heia

Jeg forsøkte å legge inn en kommentar hos deg, men det fikk jeg ikke til. derfor har jeg laget en egen artikkel på saken ; http://freddystangnes.wordpress.com/2010/12/23/bryt-faste-m%C3%B8nstre/ .

Anonym sa...

Bra skrevet og enig med det meste. Jeg tror likevel dog at mye av gnisningene kommer av at Norge per i dag er såpass ateistisk/sekulært, og at vi legger mye av vår velstand til grunn på at verdier fra opplysningstiden og humanisme kontra gudetro og hellige skrifter. Mange opplever det som et steg tilbake når det er en stadig økende del av religiøsitet i befolkningen.

Tore sa...

Her må jeg først si at jeg er enig i deg på det meste; de to FRP politikerene kjemmer alle innvandrere om muslimer under en kam og generaliserer. Det er feil. Men så plutselig begir du deg ut på det samme...

"Frigjør døtrene deres" med oppfordring om "å slippe dem fri i det norske samfunnet, ikke legg religiøse restriksjoner eller begrensninger på deres bevegelsesfrihet". Jeg håper virkelig ingen følger disse rådene, ellers må barnevernet på banen umiddelbart. Alle foreldre har rett, ansvar og plikt til å ivareta sine barn og gi dem omsorg etter beste evne. Å sende barna ut av døra på lykke og fromme uten noen form for veiledning og overføring av hjemmets verdisyn, vil være galskap. Da vil barna være overlatt til seg selv, og mat for ulver.

Dette var åpenbart ikke en oppfordring til å sende døtrene ut døren på lykke og fromme, men at de skal gi dem frihet på linje med norske ungdommer. Enhver som sender barna sine ut på egenhånd uten begrensninger og en viss kontroll er da en dårlig forelder, likegyldig om de er muslimer, kristne eller humanetikere. Å holde de utenfor kontakt med andre ungdommer fordi hjemkulturen sier at de skal isoleres, det er derimot bekymringsfullt og hindrer integrering i det norske samfunnet.

"Frp oppfordrer en muslimsk far til å sende sin datter halvnaken på diskotek for å bli integrert. Oppfordre til fri sex, og testing av alkohol og stoffer. "Bare gjør det som alle andre andre gjør du""

Det gjør de da vitterlig ikke, ingen ansvarlige foreldre gjør dette, og du gjør da feil i å legge ord i munn. Saken er ingen foreldre vil at barna deres skal ha fri sex og eksperimentere med narkotika, men ungdom har en frihet som er sosialt forankret i lov og norm, og denne skal beskyttes.

For å avslutte, vil jeg si at jeg slettes ikke støtter FRP, og mener det norske samfunnet vil gå ad undas om de noensinne får regjeringsmakt. Jeg måtte bare påpeke hvordan du "lyver" på de meninger de ikke sier.

Ande sa...

Jeg sa ingen ting

Først kom de etter byråkratene
Men jeg var ikke byråkrat
Derfor sa jeg ingenting.

Deretter kom de etter politikerne
Men jeg var ikke politiker
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter innvandrerne
Men jeg var ikke innvandrer
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter alenemødrene
Men jeg var ikke alenemor
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter samene
Men jeg var ikke same
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter latsabbene fra Finnmark
Men jeg var ikke latsabb fra Finnmark
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter fiffen
Men jeg hørte ikke til fiffen
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter de som likte opera
Men jeg var ikke en som likte opera
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter de som interesserte seg for samtidskunst
Men jeg interesserte meg ikke for samtidskunst
Derfor sa jeg ingenting.

Så kom de etter meg
Da var det ingen tilbake
til å kunne si noe til mitt forsvar

(fritt etter Martin Niemoller (1937))

Aisha sa...

Helt enig med deg. Takk for en kjempefin kommentar

Valgerd sa...

Tore - tar den. Takk for bra tilbakemelding.

Anonym sa...

Tusen takk for en utmerket artikkel, søster! :) Følger bloggen din; og dette var virkelig en lettelse å lese etter den idiotiske artikkelen fra Frp-paret.

Anonym sa...

Hm... Jeg skrev et innlegg som stilte spørsmål ved en del av dine kommentarer, samt litt av mine møter med innvandreres holdninger. Kan ikke se at noe var rasistisk, men spørsmålene og erfaringene var vel for vanskelige å svare på?

Jeg kan gjenta det siste spørsmålet en gang til, men blir vel igjen moderert...

Dersom jeg konverterer til Islam, og deretter koverterer bort fra Isam senere, vil da mine muslimske søstre og brødre fortsatt akseptere meg som før?